بلوتوث دزدگیر ایزیکار کره ( فون کی ) Phone Key

بلوتوث دزدگیر ایزیکار کره ( فون کی ) Phone Key

گوشی موبایل خود را با نصب بلوتوث ایزیکار به ریموت هوشمند تبدیل کنید

با نزدیک شدن موبایل به خودرو درب باز میشود با دور شدن درب قفل میشود ...

مشاهده

بک‌ ‌سنسور‌

بک‌ ‌سنسور‌ ‌یا‌ ‌سنسور‌ ‌دنده‌ ‌عقب،‌ ‌به‌ ‌سهولت‌ ‌رانندگی،‌ ‌هنگامی‌ ‌که‌ ‌درحال‌ ‌حرکت‌ ‌به‌ ‌عقب‌ ‌هستید،‌ ‌کمک‌ ‌می‌کند.‌ ‌این‌ ‌سنسورها‌ ‌در‌ ‌سه‌ ‌حالت،‌ ‌اتومبیل‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌برخورد‌ ‌با‌ ‌اشیا‌ حفظ‌ ‌می‌کنند.‌ ‌حالت‌ ‌صوتی‌ ‌که‌ ‌فقط‌ ‌با‌ ‌یک‌ ‌صدای‌ ‌بلند‌ ‌مانند‌ ‌چند‌ ‌بوق‌ ‌متوالی،‌ ‌شما‌ ‌از‌ ‌
فاصله‌تان‌ ‌با‌ ‌مانع‌ ‌حفظ‌ ‌می‌‎‌‌کند.‌ ‌هرچه‌ ‌به‌ ‌مانع‌ ‌نزدیک‌تر‌ ‌شوید،‌ ‌صدا‌ ‌روی‌ ‌دور‌ ‌تند‌ ‌و‌ ‌با‌ ‌فواصل‌ ‌زمانی‌ ‌کوتاه‌تری‌ ‌به‌ ‌گوش‌ ‌شما‌ ‌می‌رسد.‌ ‌
حالات‌ ‌دوم‌ ‌تصویری‌ ‌است؛‌ ‌یک‌ ‌صفحه‌ ‌نمایشگر‌ ‌داخل‌ ‌خودرو‌ ‌نصب‌ ‌می‌شود،‌ ‌دوربین‌های‌ ‌کوچکی‌ ‌نیز‌ ‌در‌ ‌قسمت‌ ‌عقب‌ ‌ماشین،‌ روی‌ ‌سپر‌ ‌یا‌ ‌زیر‌ ‌سپر‌ ‌قرار‌ ‌می‌گیرند.‌ ‌شما‌ ‌ازطریق‌ ‌صفحه‌ ‌نمایشگر،‌ ‌از‌ ‌فاصله‌ ‌خودرو‌ ‌با‌ ‌مانع‌ ‌خبردار‌ ‌می‌شوید.‌

‌حالت‌ ‌سوم‌ ‌هم‌ ‌هشدار‌ ‌صوتی‌ ‌دارد‌ ‌و‌ ‌هم‌ ‌صفحه‌ ‌نمایشگر.‌ ‌‌برخی‌ ‌از‌ ‌خودروها‌ ‌از‌ ‌ابتدا‌ ‌آپشن‌ ‌بک‌ ‌سنسور‌ ‌دارند،‌ ‌خودروهایی‌ ‌که‌ ‌این‌ ‌سنسور‌ ‌را‌ ‌ندارند،‌ ‌در‌ ‌صورت‌ ‌تمایل،‌ ‌خودشان‌ ‌اقدام‌ ‌به‌ ‌نصب‌ ‌می‌کنند.‌ ‌

خصوصیات‌ ‌یک‌ ‌سنسور:‌ ‌این‌ ‌سنسورها‌ ‌در‌ ‌مدل‌های‌ ‌مختلف‌ ‌به‌ ‌بازاز‌ ‌عرضه‌ ‌شده‌اند‌ ‌و‌ ‌هر‌ ‌کدام‌ ‌قابلیت‌های‌ ‌مخصوص‌ ‌به‌ ‌خود‌ ‌دارند.‌ ‌
اما‌ ‌به‌ ‌طور‌ ‌کلی‌ ‌اکثر‌ ‌از‌ ‌ ‌سیستم‌ ‌صوتی‌ ‌آلارم‌، نمایشگر‌ ‌چند‌ ‌رنگ‌، نمایش‌ ‌دقیق‌ ‌فاصله‌، تعدادی‌ ‌سنسور‌، نمایشگر‌ ‌LED‌ ، مقاوم‌ ‌در‌ ‌برابر‌ ‌فشار‌ ‌و‌ ‌رطوبت‌، رنگ‌ ‌های‌ ‌متنوع‌ ‌سنسور‌ ‌متناسب‌ ‌با‌ ‌رنگ‌ ‌سپر،‌ ‌برخوردار‌ ‌هستند.‌ ‌

ایمن رو شاپ | نماینده رسمی و معتبر لوازم جانبی سنسور و دوربین عقب و دزدگیر خودرو و ردیاب خودرو در غرب تهران